ZAŁĄCZNIK 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat :

FU-KU Linda Parys,

ul. Łokietka 12 C, 50-243 Wrocław

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

______________________________________

_______________________________________Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Adres konsumenta(-ów)Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data

(*) Niepotrzebne skreślić.